Modlitwa o beatyfikację

Dni modlitw:

każdy 15 dzień miesiąca
przed Mszą św. o godz. 18:00


Modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego odbywają się każdego 15. dnia miesiąca przy grobie Sługi Bożego. Przed Mszą o św. o godz. 18 w kościele ojców karmelitów bosych przy ul. Liściastej w Łodzi, są odczytywane intencje tych, którzy proszą i dziękują za łaski. Także w kaplicy zakonnej sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus przy ul. Złocieniowej codziennie wieczorem jest odmawiana nowenna o łaski dla tych, którzy proszą o modlitwę za wstawiennictwem Sługi Bożego.


Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD oraz o jego beatyfikację

Boże, który sprawiłeś, że ojciec Anzelm stał się wzorem doskonałości ewangelicznej i krzewił naukę o Bożym dziecięctwie Twojego Syna, wysłuchaj moją ufną modlitwę, abym za Jego wstawiennictwem otrzymał(a) łaskę …, o którą gorąco proszę i abym w duchu wdzięczności wielbił(a) Twoje miłosierdzie.

O, Boskie Dziecię Jezu, spraw, aby ojciec Anzelm, który stał się głosicielem prawdy o Twoim dziecięctwie i całym życiem Ciebie miłował, był wyniesiony na ołtarze, przyczyniał się do pogłębienia naszej wiary i prowadził wszystkich do świętości i zbawienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


O otrzymanych łaskach prosimy powiadomić:

Postulację Sł. Bożego O. Anzelma Gądka
Złocieniowa 38, 91-358 Łódź

tel. 42 659 24 97; 728 302 374
e-mail: azkarmel@archidiecezja.lodz.pl
www: karmelitanki.pl

Imprimatur: Arcybiskup Władysław Ziółek, Łódź 10.01.2002 r., L.dz. 61/ 2002


Wezwania do Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD (do prywatnego odmawiania)

Sługo Boży Ojcze Anzelmie – przyczyń się za nami!

 • Od dzieciństwa posłuszny na głos łaski Bożej
 • Powołany przez Boga do rzeczy wielkich w Kościele
 • Skupiony na modlitwie i czuwający nad swym sercem
 • Wytrwały i pilny w Bożej nauce od młodości
 • Uważny uczniu św. O. Rafała Kalinowskiego
 • Gorący czcicielu Maryi, Matki Karmelu
 • Zapatrzony w przykład życia św. Józefa
 • Duchowy Bracie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Rozmiłowany w tajemnicy Słowa Wcielonego
 • Gorliwy kapłanie Chrystusowy
 • Odważny głosicielu Słowa Bożego
 • Miłujący Eucharystię i żyjący wiarą na co dzień
 • Umiejący cierpliwie słuchać innych
 • Wychowawco młodzieży przygotowującej się do kapłaństwa
 • Żarliwy o chwałę Bożą w duszach ludzkich
 • Odnowicielu Polskiej Prowincji Karmelu
 • Kochający Kościół i Zakon jako Matkę
 • Założycielu i Ojcze Karmelu Dzieciątka Jezus
 • Posłuszny Ojcu Świętemu i pasterzom Kościoła
 • Przyjacielu ubogich, chorych i samotnych
 • Miłosierny wobec wygnańców i emigrantów
 • Bolejący nad niewolą i zagrożeniem Ojczyzny
 • Chodzący zawsze w obecności Bożej
 • Nauczycielu modlitwy i zawierzenia Bogu Ojcu
 • Przykładzie cnoty pokory i prostoty ewangelicznej
 • Kochający przez całe życie Dzieciątko Jezus
 • Miłujący Karmel i jego Świętych
 • Nauczycielu drogi dziecięctwa Bożego
 • Cierpliwy i mężny w przeciwnościach życia
 • Kochający swoje kapłaństwo i karmelitańskie powołanie
 • Uczący swoim przykładem milczenia i miłości w cierpieniu
 • Prowadzący dusze drogami świętości
 • Orędowniku w naszych potrzebach u tronu Dzieciątka Jezus

Modlitwa:

Boże, który tajemnicę Twego Ojcostwa i naszego dziecięctwa na wzór Twego Syna, Słowa wcielonego i ukrzyżowanego, dałeś poznać Twemu słudze O. Anzelmowi, spraw, abyśmy umocnieni przykładem jego wiary i miłości, otrzymali łaski, o które prosimy za jego wstawiennictwem, i mogli osiągnąć królestwo obiecane dzieciom Bożym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boskie Dzieciątko Jezus, racz ukazać Kościołowi świętemu Twego Sługę O. Anzelma, w którym zajaśniała mądrość Bożej miłości, ukochanie Bogurodzicy, który przez całe swe życie ćwiczył się w poznawaniu i miłości Ciebie i był wierny powołaniu do świętości, aby wyniesiony na ołtarze, pociągał nas do Ciebie swoją nauką, uczył ofiarnej miłości i posłuszeństwa woli Ojca, aż po krzyż, który prowadzi do chwały. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.