Wydarzenia więcej

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym


08-11-2020

Nową konstytucję Republiki Środkowej Afryki (RŚA) zatwierdzono w referendum 13 grudnia 2015 r. i ogłoszono 30 marca 2016 r. Oznacza ona koniec przemian politycznych, które nastąpiły po kryzysie z marca 2013 r., kiedy rebelianci z koalicji Seleka przejęli stolicę i objęli władzę w kraju. Konstytucja zastąpiła kartę przejściową, obowiązującą od lipca 2013 r. Preambuła nowej konstytucji uznaje religijną i kulturową różnorodność narodu środkowoafrykańskiego. Artykuł 8. gwarantuje „wolność sumienia, zgromadzeń, swobodnego praktykowania wiary” oraz zabrania „wszelkich form religijnego fundamentalizmu i nietolerancji”. Artykuł 18. głosi świecki charakter państwa. Umowę ramową ze Stolicą Apostolską, będącą odpowiednikiem konkordatu, rząd RŚA podpisał 6 września 2016 r.

Grupy wyznaniowe, z wyjątkiem wyznawców religii tradycyjnych, podlegają obowiązkowi rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Można spotkać się z odmową rejestracji, jeśli grupa zostanie uznana za zagrożenie dla moralności publicznej i/lub spokoju społecznego. Procedura jest bezpłatna i zapewnia oficjalne zatwierdzenie wyznania oraz płynące z tego korzyści, w tym ulgi podatkowe. Nie ma kar dla grup, które się nie zarejestrują. Zezwolenia na pobyt dla ekspatriantów pracujących z organizacjami religijnymi można odnowić bez większego wysiłku. W ciągu ostatnich kilku lat do RŚA napływały nowe grupy religijne, zwłaszcza Kościoły zielonoświątkowe, które bez przeszkód odprawiały nabożeństwa. W niektórych przypadkach udostępniano oficjalne budynki rządowe, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Bangi, do publicznych ceremonii religijnych. Nauka religii nie jest obowiązkowa, ale w większości szkół jest dostępna. Kościół katolicki posiada sieć szkół we wszystkich dziewięciu diecezjach w kraju. Koordynuje je Stowarzyszenie Szkół Katolickich w Republice Środkowej Afryki – Écoles Catholiques Associées en Centrafrique (ÉCAC), zgodnie z protokołem ustaleń podpisanych z Ministerstwem Edukacji. Cudzoziemcy pracujący w ÉCAC otrzymują bezpłatne pozwolenie na pobyt. Państwowy Uniwersytet w Bangi ma przy swoim kampusie duszpasterstwo katolickie, prowadzone przez jezuitów, oferujące szeroki zakres działań duszpasterskich i kulturalnych. Główne święta chrześcijańskie – Wielki Piątek, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, Wszystkich Świętych i Boże Narodzenie – to święta państwowe. Od 2017 roku główne święta muzułmańskie – Eid al-Fitr i Eid al-Kebir – również są świętami państwowymi.

Na początku 2016 r., po kilku miesiącach pokoju, kraj ponownie pogrążył się w konfliktach na tle wyznaniowym, rozpoczętych w 2012 r. Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej oszacowało liczbę przesiedleńców wewnętrznych: na 7 stycznia 2018 r. to 630 000 osób, a kolejne 545 000 uchodźców zliczono w sąsiednich krajach. To najwyższe liczby od początku kryzysu. Jednak to nie jedyna rana RŚA. Choć edukacja w Republice Środkowoafrykańskiej jest darmowa, a obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku 6–14 lat, to jednak poważnym problemem jest wysoce rozpowszechniona praca dzieci. Według UNICEF 63,5% dzieci w wieku od 5 do 14 lat musi pracować. Zjawisko jest szczególnie widoczne w regionach wiejskich. Dzieci pracują w rolnictwie, górnictwie diamentów, jako pomoc domowa, przy hodowli bydła, a także przy utrzymaniu dróg. Są również zmuszane do pracy w kopalniach uranu, gdzie przyjmują śmiertelne dawki napromieniowania. Kolejnym problemem jest analfabetyzm. Wśród mężczyzn w wieku 15–24 lat wskaźnik alfabetyzacji wynosi 72,3%, a wśród kobiet w tym samym przedziale wiekowym 59,1%. Wśród dorosłych ponad połowa nie umie czytać ani pisać. Dodatkowo szacunki ONZ mówią, że około 11% populacji w wieku od 15 do 49 lat jest nosicielem wirusa HIV.

Po każdej Mszy św. nasza Asysta Karmelitańska, będzie zbierała ofiary, które przeznaczymy  na ten cel.